Faggotry in Motion #010

Any Swedes out there who can identify the gay, "strong" and "emotional" song Niklas sang?

Sing after me bitches — sa sa, sa sa… sa sa sa sa saa.. sa sAAAAAAAAAAAAA!